บ.วานิชการบัญชี จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญในวิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะตระหนักถึงการจัดระบบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีแล้ว ยังตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และสารสนเทศในปัจจุบัน โดยนำมาประยุกต์ใช้ในงานบัญชีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งนอกจาก จะทำให้สามารถ ตรวจสอบ และรับทราบ ข้อมูลทางการเงิน ได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถช่วยลด ต้นทุนในการดำเนินกิจการ จากเหตุอันไม่สมควรได้

        บ.วานิชการบัญชี จำกัด มีงานบริการอันหลากหลาย นอกจากการออกแบบ วางระบบ ให้คำปรึกษา และการจัดทำบัญชีแล้ว ยังมี บริการอื่นๆ อาทิ จดทะเบียนตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไขต่างๆ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม, Work Permit, งานด้านธุรการ ตลอดจนบริการอบรมพนักงานบัญชี เพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับทำงานในองค์กรของท่าน

        บ.วานิชการบัญชี จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลทางการเงิน ในอันที่จะใช้เป็นส่วนสำคัญ ในการพิจารณาลงทุน จึงได้จัดบริการแสดงข้อมูล งบการเงินให้กับท่านผ่านทางหน้า เว็ปไซท์ ทำให้ ท่านสามารถตรวจสอบ งบการเงิน ในแต่ละเดือนได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นปี