• บริการด้านบัญชี
    • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ
    • วางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารของกิจการ
    • จัดทำบัญชี และปิดงบการเงินกลางปี เพื่อประมาณการภาษีประจำปี
    • จัดทำงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชี
    • จัดทำงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย บัญชีแยกประเภท งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน