• บริการด้านการตรวจสอบบัญชี
    • ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
    • รายงานข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ให้ทราบข้อบกพร่องในการดำเนินการของกิจการ ที่ตรวจพบ ระหว่างตรวจสอบบัญชี
    • ยื่นงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ต่อกระทรวงพาณิชย์