• บริการตรวจบัญชีและการยื่นภาษี ก่อนเข้าพบสรรพากร
    • วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากบัญชีและภาษีของกิจการ
    • แก้ปัญหาบัญชีและภาษีก่อนเข้าพบสรรพากร
    • จัดเตรียมเอกสารที่สรรพากรต้องการ
    • รับมอบอำนาจเข้าพบสรรพากร