• บริการด้านประกันสังคม
    • แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง ต่อสำนักงานประกันสังคม
    • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
    • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทน