• บริการด้านภาษี
  • ภาษีสำหรับนิติบุคคล
   • จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
    • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)
    • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
    • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
    • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)
    • รายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
    • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
   • จัดทำและยื่นแบบประจำปี ได้แก่
    • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
    • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
    • จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์
    • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร
  • ภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา
   • จัดทำแบบและคำนวณภาษีครึ่งปี (ภงด. 94)
    • สำหรับบุคคล คณะบุคคล ประกอบวิชาชีพอิสระ และร้านค้าทั่วไป
   • จัดทำแบบและคำนวณภาษีสิ้นปี (ภงด. 90, ภงด. 91)
    • สำหรับบุคคล คณะบุคคล ประกอบวิชาชีพอิสระ ร้านค้าทั่วไป และพนักงานบริษัท